Gegevensbescherming

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring informeert u over aard, omvang en doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens") binnen ons online aanbod en de daarmee verband houdende websites, functies en content alsmede activiteiten en deelnames in extern online aanbod, zoals bijv. via ons social media profile (hierna gezamenlijk als "online aanbod" aangeduid). Met betrekking tot de gebruikte begrippen, zoals bijv. "verwerking" of "verantwoordelijke" verwijzen wij naar de definities in Art. 4 van de algemene verordening voor de gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke

Eberhard Zimmermann GmbH & Co. KG
Gottlieb-Daimler-Str. 26
33334 Gütersloh
info@zimmermann-gruppe.com
Directie/ Eigenaar: Eberhard Zimmermann, Gerhard Zimmermann en Reinhard Zimmermann
Impressum: www.zimmermann-gruppe.com/kontakt/impressum/

Functionaris voor privacybescherming:
bits + bytes it-solutions GmbH & Co. KG
Bahnhof Weidenau 6
57076 Siegen
Mail: datenschutz@bits-bytes.de
Tel: 0700 / 20 30 10 30

Aard van de verwerkte gegevens:

- Bestandsgegevens (bijv., namen, adressen).
- Contactgegevens (bijv., e-mail, telefoonnummers).
- Inhoudsgegevens (bijv., tekstinvoer, foto's, video's).
- Gebruiksgegevens (bijv., bezochte websites, interesse aan content, toegangspagina's).
- Meta-/communicatiegegevens (bijv., apparaat-informatie, IP-adressen).

Categorieën van betroffen personen

Bezoekers en gebruiker van ons online aanbod (hierna worden deze betreffende personen samenvattend aangeduid als "gebruiker").

Doel van de verwerking

- Het ter beschikking stellen van het online aanbod, zijn functies en content.
- Beantwoording van contactaanvragen en communicatie met gebruikers.
- Veiligheidsmaatregelen.
- Reikwijdtebepaling/marketing

Gebruikte begrippen

"Persoonsgebonden gegevens" is alle informatie, die op een geïdentificeerd of te identificeren persoon (hierna genoemd "betreffende persoon") betrekking hebben: als identificeerbaar wordt een natuurlijk persoon bedoeld, die direct of indirect, in het bijzonder d.m.v. toewijzing tot een identificatie zoals een naam, tot een identificatienummer, tot locatiegegevens, tot een online-identificatie (bijv. cookie) of tot een of meerdere bijzondere kenmerken geïdentificeerd kan worden, die uitdrukking geven van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon.

"Verwerking" is elke met of zonder hulp geautomatiseerde procedure uitgevoerde bewerking of elke uitgevoerde bewerkingsreeks in samenhang met persoonsgebonden gegevens. Het is een breed begrip en omvat praktisch elke omgang met gegevens.

"Anonimisering" de verwerking van persoonsgebonden gegevens op zodanige manier dat de persoonsgebonden gegevens zonder gebruik van additionele informatie niet meer tot een specifieke betroffen persoon herleid kunnen worden, mits de extra informatie afzonderlijk wordt bewaakt en er technische en organisatorische maatregelen zijn genomen die garanderen dat de persoonsgebonden gegevens niet worden gekoppeld aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

"Profiling" elk type geautomatiseerde verwerking van persoonsgebonden gegevens dat inhoudt dat deze persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, te beoordelen, vooral om aspecten met betrekking tot arbeidsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfslocatie of locatiewisselingen van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

Als "Verantwoordelijke" wordt de natuurlijke of juridische persoon, autoriteit, inrichting of andere instantie aangeduid, die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

"Opdrachtverwerker" een natuurlijk of juridisch persoon, autoriteit, inrichting of andere instantie, die persoonsgebonden gegevens in opdracht van de verantwoordelijke verwerkt.

Maatgevende wettelijke bepalingen

Conform de bepaling van het Art. 13 AVG delen wij u de wettelijke bepalingen van onze gegevensverwerking mee. Voor zover de wettelijke bepaling in de privacyverklaring niet genoemd wordt, geldt het volgende: De wettelijke basis voor de verkrijging van toestemmingen is Art. 6 lid 1 letter a en Art. 7 AVG, de wettelijke basis voor de verwerking om daardoor onze diensten te kunnen verlenen, contractuele verplichtingen na te komen en aanvragen te beantwoorden is Art. 6 lid 1 letter b AVG, de wettelijke basis voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen is Art. 6 lid 1 letter c AVG en de wettelijke basis voor de verwerking om onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen is Art. 6 lid 1 letter f AVG. In gevallen waarin belangen van levensbelang voor de betroffen persoon of een andere natuurlijke persoon de werking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient Art. 6 lid 1 letter d AVG als wettelijke basis.

Veiligheidsmaatregelen

In overeenstemming met de bepalingen van Art. 32 AVG en met inachtneming van de stand van de techniek, de implementatiekosten en de aard, omvang, omstandigheden en doelen van de verwerking en rekening houdend met de waarschijnlijkheid van het optreden en de zwaarte van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, nemen wij geschikte technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beschermingsniveau te garanderen.

Tot de maatregelen behoren in het bijzonder de zekerheid op vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid door controle van de fysieke toegang tot de gegevens, als ook de betreffende toegang, de invoer, het doorsturen, de beveiliging van de beschikbaarheid en hun scheiding. Verder hebben wij procedures aangemaakt, die een waarneming van de rechten van een betreffende persoon, verwijdering van gegevens en reacties op bedreiging van gegevens waarborgen. Tevens houden wij reeds bij de ontwikkeling resp. keuze van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgebonden gegevens in overeenstemming met het principe van de privacybescherming door middel van technische vormgeving en voorinstellingen die de privacybescherming begunstigen (Art. 25 AVG).

Samenwerking met opdrachtverwerkers en derden

Voor zover wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (onderopdrachtnemers of derden) openbaren, deze aan hen doorgeven of hen anderszins toegang bieden tot deze gegevens, gebeurt dit uitsluitend op basis van een wettelijke regeling die dit toestaat (bijv. wanneer een verzending van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstverleners, in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter b AVG noodzakelijk is om een overeenkomst uit te voeren), omdat u toestemming hebt verleend, een wettelijke verplichting daartoe bestaat of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij outsourcing van de verwerking, webhosters enz.).

Voor zover wij derden opdracht geven tot de verwerking van gegevens op basis van een zgn. "Outsourcingcontract voor gegevensverwerking", gebeurt dit op basis van het Art. 28 AVG.

Verzendingen naar derde landen

Voor zover wij gegevens in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER) verwerken of voor zover dit in het kader van het gebruik van het diensten van derden of de openbaarmaking of verzending van gegevens aan derden gebeurt, vindt dit alleen plaats, wanneer het voor de vervulling van onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, vanwege een wettelijke verplichting of op basis van ons gerechtvaardigde belang gebeurt. Onder het voorbehoud van wettelijke of contractuele toestemmingen verwerken wij of outsourcen wij de verwerking van de gegevens alleen in een derde land, wanneer aan de speciale voorwaarden van Art. 44 vv AVG voldaan is. D.w.z. dat de verwerking bijv. op basis van bijzondere garanties plaatsvindt, zoals de officieel erkende vaststelling van een door de EU geaccepteerd privacybeschermingsniveau (bijv. in de VS door het "Privacy Shield") of door inachtneming van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde "standaard contractclausules").

Rechten van de betreffende personen

U heeft het recht een bevestiging te krijgen, of de betreffende gegevens verwerkt werden en op informatie over deze gegevens, alsmede op verdere informatie en een kopie van de gegevens conform Art. 15 AVG.

U heeft conform Art. 16 AVG het recht, de completering van de op u betrekking hebbende gegevens of de correctie van de niet juiste, op u betrekking hebbende gegevens te verlangen

U heeft conform de bepaling van Art. 17 AVG het recht te verlangen, dat de betreffende gegevens per omgaande worden verwijderd, resp. conform de bepaling van Art. 18 AVG een inperking van de verwerking van de gegevens te verlangen.

U heeft het recht te verlangen, dat de op u betrekking hebbende gegevens, die u ons verstrekt heeft conform bepaling van Art. 20 AG te ontvangen en het doorgeven aan andere verantwoordelijken te eisen. 

U heeft verder conf. Art 77 AVG het recht, een bezwaar bij de verantwoordelijke toezichthouder in te dienen.

Recht op herroepen

U heeft het recht, verleende toestemmingen conf. Art 7 lid 3 AVG met ingang van de toekomst te herroepen.

Recht op bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens conform Art. 21 AVG. Er kan specifiek bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing.

Cookies en recht op bezwaar bij direct marketing

Met "Cookies" worden kleine bestanden bedoeld, die op de computer van de gebruiker opgeslagen worden. In de cookies kunnen verschillende soorten informatie opgeslagen worden. Cookies dienen er in de eerste plaats voor, de informatie van een gebruiker (bijv. het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of ook na zijn bezoek binnen het online aanbod op te slaan. Als tijdelijke cookies, resp. "sessie-cookies" of "transiënte cookies", worden cookies bedoeld, die verwijderd worden nadat een gebruiker een online aanbod verlaat en zijn browser sluit. In zulks een cookie kan bijv. de inhoud van een winkelmandje in een onineshop of een login-status opgeslagen worden. Als "permanent" of "persistent" worden cookies bedoeld, die ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijv. de login-status opgeslagen worden, wanneer de gebruikers deze na meerdere dagen opzoeken. Tevens kunnen in deze cookies de interesses van de gebruiker opgeslagen worden, die voor bereikbepaling of marketingdoeleinden gebruikt worden. Als "Third-Party-Cookie" worden cookies bedoeld, die door andere aanbieders dan de verantwoordelijke die het online aanbod beheert, aangeboden worden (wanneer het echter uitsluitend diens cookies zijn, spreekt men van "First-Party-Cookies").

Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en verduidelijken dit in het kader van onze privacyverklaring.

Indien de gebruiker niet wenst dat er cookies op zijn computer worden opgeslagen, wordt u verzocht de betreffende optie in de systeeminstellingen van uw browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen in de systeeminstellingen van de browser verwijderd worden. Het buitensluiten van cookies kan tot functiebeperkingen van het online aanbod leiden.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van doelgerichte voor online marketing gebruikte cookies kan bij diverse diensten, vooral in het geval van de tracering, via de Amerikaanse (VS) site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/ verduidelijkt worden. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Let erop dat dan eventueel niet alle functies van dit online aanbod gebruikt kunnen worden.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden conform de bepaling van Art. 17 en 18 AVG verwijderd, of in hun verwerking beperkt. Voor zover in deze privacyverklaring niet uitdrukkelijk aangegeven, worden de bij ons opgeslagen gegevens verwijderd, zodra ze niet langer nodig zijn voor uw beoogde doel en de verwijdering niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen. Voor zover de gegevens niet verwijderd worden, omdat ze voor andere en wettelijk toelaatbare doelen nodig zijn, wordt de verwerking ingeperkt. M.a.w. de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doelen verwerkt. Dat geldt bijv. voor gegevens die op handels- of bestuursrechtelijke gronden bewaard moeten worden.

Volgens wettelijke voorwaarden in Duitsland, gebeurt het bewaren in het bijzonder gedurende 10 jaar conform §§ 147 lid 1 AO, 257 lid 1 nr. 1 en 4, lid 4 HGB (boeken, notities, situatierapporten, boekingsbewijzen, handelsboeken, fiscaal relevante documenten etc.) en 6 jaar conform § 257 lid. 1 nr. 2 en 3, lid. 4 HGB (handelsbrieven).

Volgens wettelijke voorschriften in Oostenrijk geldt een bewaartermijn van 7 jaar volgens § 132 Abs. 1 BAO (boekhoudingsdocumenten, bonnen/rekeningen, accounts, bewijsstukken, zakelijke papieren, opstellingen van inkomsten en uitgaven enz.), van 22 jaar in verband met percelen en van 10 jaar bij documentatie in verband met elektronisch verleende diensten, telecom-, radio- en Tv-diensten die aan niet-ondernemers in EU-lidstaten worden verleend en waarvoor gebruik wordt gemaakt van de Mini-One-Stop-Shop (MOSS)).

Privacybescherming in sollicitatieprocedures

Wij verwerken de gegevens van sollicitanten uitsluitend ten behoeve van en in het kader van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De verwerking van de sollicitantengegevens vindt plaats om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen in het kader van de sollicitatieprocedure in de zin van Art. 6 lid 1 letter b AVG, Art. 6 lid 1 letter f AVG, voor zover de dataverwerking bijv. in het kader van wettelijke procedures voor ons noodzakelijk wordt (in Duitsland geldt tevens § 26 BDSG).

De sollicitatieprocedure gaat ervan uit dat sollicitanten ons hun gegevens meedelen. De noodzakelijke gegevens van de sollicitanten zijn - voor zover wij een online-formulier aanbieden - gemarkeerd en resulteren voor het overige uit de vacaturebeschrijvingen en principieel behoren daartoe persoonlijke gegevens, post- en contactadressen en die bij de sollicitatie behorende documenten zoals brief, CV en getuigschriften. Bovendien kunnen sollicitanten ons op vrijwillige basis extra informatie meedelen.

Door de verzending van de sollicitatie naar ons verklaart de sollicitant zich akkoord met de verwerking van zijn gegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure in overeenstemming met de in deze privacyverklaring aangegeven wijze en omvang.

Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure vrijwillig bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 lid 1 AVG worden meegedeeld, vindt de bewerking daarvan additioneel volgens Art. 9 lid 2 letter b AVG plaats (bijv. gezondheidsgegevens zoals bijv. ernstige lichamelijke beperkingen of etnische herkomst). Voor zover in het kader van de sollicitatieprocedure bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van Art. 9 lid 1 AVG van sollicitanten worden gevraagd, vindt de bewerking daarvan additioneel volgens Art. 9 lid 2 letter a AVG plaats (bijv. gezondheidsgegevens, wanneer deze voor de beroepsuitoefening noodzakelijk zijn).

Indien een online formulier op onze website beschikbaar wordt gesteld, kunnen sollicitanten hun sollicitatie langs die weg indienen. De gegevens worden in overeenstemming met de actuele stand van de techniek versleuteld naar ons verzonden.
Tevens kunnen sollicitanten hun sollicitatie via e-mail bij ons indienen. Wij wijzen er echter op dat e-mail principieel niet versleuteld verzonden worden en de sollicitanten zelf voor versleuteling moeten zorgen. Wij kunnen daarom voor de verzendweg van de sollicitatie tussen afzender en ontvangst op onze server geen verantwoordelijkheid aanvaarden en adviseren daarom eerder het online-formulier of verzending per post te gebruiken. Want naast de sollicitatie via online-formulier en e-mail hebben sollicitanten ook in toekomst de mogelijkheid om sollicitaties per post naar ons toe te sturen.

De door de sollicitanten beschikbaar gestelde gegevens kunnen in geval van een succesvolle sollicitatie door ons verder worden verwerkt met het oog op de daaruit resulterende arbeidsrelatie. Voor zover een sollicitatie op een vacature niet tot het gewenste resultaat leidt, worden de gegevens van de sollicitant(en) verwijderd. De gegevens van de sollicitanten worden eveneens gewist, wanneer de sollicitatie wordt ingetrokken, iets waartoe een sollicitant op elk gewenst moment het recht heeft.

Onder het voorbehoud van een geoorloofde herroeping door de sollicitant vindt de verwijdering na afloop van een periode van zes maanden plaats, zodat wij achteraf nog eventuele vragen over de sollicitatie kunnen beantwoorden en aan onze bewijsplichten onder de wetgeving op gelijke behandeling kunnen voldoen. Facturen over eventuele reiskostenvergoedingen worden in overeenstemming met de fiscaalrechtelijke voorschriften gearchiveerd.

Contactopname

Bij de contactopname met ons (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of social media) worden de gegevens van de gebruiker voor bewerking van de contactaanvraag en de afhandeling daarvan volgens Art. 6 lid 1 letter b (in het kader van (pre)contractuele relaties) of Art. 6 lid 1 letter f (andere aanvragen) AVG verwerkt. De gegevens van de gebruikers kunnen in een Customer-Relationship-Management-systeem ("CRM-systeem") of vergelijkbaar aanvragensysteem worden opgeslagen.

Wij verwijderen de aanvragen, wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn. Wij controleren deze noodzakelijkheid eens per 2 jaar. Voor het overige gelden de wettelijke archiveringsplichten.

Nieuwsbrief

Met de navolgende aanwijzingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief, de aanmeldings-, verzend- en statistische analyseprocedures en uw recht op bezwaar. Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, verklaar u zich akkoord met de ontvangst daarvan en de beschreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij verzenden nieuwsbrieven, e-mail en andere elektronische berichten met commerciële informatie (hierna "nieuwsbrief") alleen met toestemming van de ontvanger of op basis van een wettelijke bepaling die dit toestaat. Voor zover in het kader van een aanmelding voor de nieuwsbrief de inhoud daarvan concreet omschreven wordt, is deze maatgevend voor de toestemming van de gebruiker. Voor het overige bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze leveringen, diensten en ons.

Dubbele opt-in en registratie De aanmelding voor onze nieuwbrief verloopt via een zgn. dubbele opt-in-procedure. Dit houdt in dat u na de aanmelding een e-mail ontvangt, waarin wij u vragen om uw aanmelding te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk om te voorkomen dat zich iemand met vreemde e-mailadressen kan aanmelden. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het aanmeldingsproces in overeenstemmingen met de wettelijke vereisten te kunnen aantonen. Hiertoe behoort de opslag van het aanmeldings- en bevestigingstijdstip, alsmede het IP-adres. Tevens worden de wijzigingen van de bij de voor verzending ingeschakelde dienstverlener opgeslagen gegevens geregistreerd.

Aanmeldingsgegevens: Om u voor de nieuwsbrief aan te melden, is het voldoende, wanneer u uw e-mailadres vermeldt. Als optie verzoeken wij u een naam op te geven, zodat wij u in de nieuwsbrief persoonlijk kunnen aanspreken.

De verzending van de nieuwsbrief en de daarmee verband houdende succesmeting vindt plaats op basis van de toestemming van de ontvangers volgens Art. 6 lid 1 letter a, Art. 7 AVG in combinatie met § 7 lid 2 Nr. 3 UWG of, indien een toestemming niet noodzakelijk is, op basis van ons gerechtvaardigde belang in direct marketing volgens Art. 6 lid 1 letter f AVG in combinatie met § 7 lid 3 UWG.

De registratie van de aanmeldingsprocedure vindt plaats op basis van onze gerechtvaardigde belangen volgens Art. 6 lid 1 letter f AVG). Ons belang is gericht op het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbrievensysteem dat onze zakelijke belangen dient, aan de verwachtingen van de gebruikers voldoet en het ons mogelijk maakt om aan te tonen dat ontvangers toestemming hebben verleend.

Opzegging/herroeping - u kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment opzeggen, d.w.z. uw toestemming herroepen. Een link voor de opzegging van de nieuwsbrief vindt u aan het einde van elke nieuwsbrief. Op basis van ons gerechtvaardigde belang kunnen wij de uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren, voordat wij ze verwijderen, om een eerder verleende toestemming te kunnen aantonen. Het doel van de verwerking van deze gegevens wordt beperkt tot de eventueel noodzakelijke verdediging tegen aanspraken van gebruikers. Een individueel verzoek tot verwijdering is op elk gewenst mogelijk, voor zover tegelijkertijd wordt bevestigd dat op een eerder moment toestemming werd verleend.

Hosting en e-mailverzending

De door ons gebruikte hostingdiensten dienen voor de beschikbaarstelling van de volgende diensten: Infrastructuur- en platformservices, rekencapaciteit, geheugenruimte en databasediensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten waarvan wij gebruik maken voor de exploitatie van het online-aanbod.

Hierbij verwerken wij of onze hostingaanbieders bestandsgegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiedata van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënte en veilige beschikbaarstelling van dit online aanbod volgens Art. 6 lid 1 letter f AVG in combinatie met Art. 28 AVG (afsluiting van een outsourcingcontract voor de verwerking).

Verzamelen van toegangsdata en logfiles

Wij, resp. onze hostingaanbieder, verzamelt op basis van ons gerechtvaardigde belang in de zin van Art. 6 lid 1 letter f AVG gegevens over elk bezoek aan de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogfiles). Tot de toegangsgegevens behoren de naam van de afgeroepen website, bestand, datum en tijd van het afroepen, de overgedragen hoeveelheid data, een melding over de geslaagde afroep, het browsertype en de versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de voorafgaand bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider.

Logfile-informatie wordt om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik- of oplichtingshandelingen op te helderen) voor een periode van maximaal 7 dagen opgeslagen en daarna verwijderd. Gegevens die bewaard moeten blijven voor bewijsdoeleinden, zijn tot het moment waarop de betreffende aangelegenheid definitief opgelost of afgehandeld is, uitgezonderd van de verwijdering.

Google Analytics

Wij maken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. Een belang in de analyse, optimalisatie en rendabele exploitatie van ons online aanbod in de zin van het Art. 6 lid 1 letter f AVG) gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google gebruikt cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het online aanbod door de gebruikers worden in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen.

Google is gecertificeerd onder het Privacy-Shield-verdrag en biedt hierdoor een garantie dat het Europese privacybeschermingsrecht wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie in onze opdracht gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door de gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit online aanbod samen te stellen en om verdere met het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik verbonden diensten aan ons te verlenen. Daarbij kunnen uit de verwerkte gegevens geanonimiseerde gebruiksprofielen van de gebruikers worden aangemaakt.

Wij zetten Google Analytics alleen in met geactiveerde IP-anonimisering. Dit houdt in dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in verdragsstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) wordt ingekort.  Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere gegevens van Google. De gebruikers kunnen de opslag van cookies door een desbetreffende instelling van hun browser-software verhinderen; de gebruikers kunnen bovendien de registratie van de door het cookies gegenereerde en aan hun gebruik van het online aanbod gerelateerde gegevens door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Verder informatie over het datagebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van direct marketing door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonsgebonden gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google Universal Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics in de vorm van de "Universal-Analytics". "Universal Analytics" duidt een procedure van Google Analytics aan, waarbij de gebruikersanalyse op basis van een gepseudonimiseerde gebruikers-ID plaatsvindt en daarmee een pseudoniem profiel van de gebruiker met informatie uit het gebruik van verschillende apparaten wordt (zgn. "Cross-Device-Tracking").

Google AdWords en Conversie-metingen

Wij maken op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. een belang in de analyse, optimalisatie en rendabele exploitatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6 lid 1 letter f AVG) gebruik van de diensten van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ("Google").

Google is gecertificeerd onder het Privacy-Shield-verdrag en biedt hierdoor een garantie dat het Europese privacybeschermingsrecht wordt nageleefd (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Wij gebruiken het online-marketingsysteem Google "AdWords" om advertenties in het Google-advertentienetwerk te plaatsen (bijv. in zoekresultaten, in video's, op websites enz.), zodat deze aan gebruikers worden getoond die naar verwachting in de betreffende advertenties geïnteresseerd zullen zijn. Dit maakt het ons mogelijk advertenties voor en binnen ons online aanbod gerichter weer te laten geven om gebruikers alleen advertenties te tonen die in potentie in overeenstemming zijn met hun interesses. Wanneer aan een gebruiker bijv. advertenties worden getoond voor producten waarvoor hij interesse heeft getoond op andere websites, dan heeft men het over "remarketing". Voor deze doeleinden wordt bij het afroepen van onze en andere websites, waarop het Google-reclamenetwerk actief is, door Google rechtstreeks een code van Google uitgevoerd en worden zogenaamde (re)marketingtags (onzichtbare graphics of code, ook aangeduid als "web beacons") in de website geïntegreerd. Met behulp daarvan wordt op het apparaat van de gebruiker een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). In dit bestand wordt vastgelegd welke websites de gebruiker heeft bezocht, welke content hem interesseert en op welk aanbod de gebruiker heeft geklikt en verder technische informatie over browser en besturingssysteem, verwijzende websites, bezoekstijd en verdere informatie over het gebruik van het online aanbod.

Verder ontvangen wij een individueel "conversie-cookie". De met behulp van het cookie verzamelde informatie gebruikt Google om conversiestatistieken voor ons samen te stellen. Wij komen echter uitsluitend het anonieme totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie heeft geklikt en naar een pagina werd geleid waar een conversie-tracking-tag geplaatst is. Wij ontvangen echter geen informatie die te herleiden is tot de identiteit van de betreffende gebruiker.

De gegevens van de gebruikers worden in het kader van het Google-reclamenetwerk onder pseudoniem verwerkt. D.w.z. dat Google niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar dat de relevante gegevens cookie-gerelateerd worden verwerkt binnen gebruikersprofielen onder pseudoniem. Vanuit het zicht van Google worden de advertenties niet voor een concreet geïdentificeerde persoon beheerd en weergegeven, maar voor de cookie-houder, onafhankelijk van de vraag wie dat is. Dit geldt niet, wanneer een gebruiker Google uitdrukkelijke toestemming heeft verleend om de gegevens zonder pseudonimisering te verwerken. De via de gebruikers verzamelde informatie wordt naar Google verzonden en op Google-servers in de VS opgeslagen.

Verder informatie over het datagebruik door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de privacyverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van direct marketing door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Integratie van diensten en content van derden

Binnen ons online aanbod maken wij basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. Ons belang in de analyse, optimalisatie en economisch verantwoorde exploitatie van ons online aanbod in de zin van Art. 6 lid 1 letter f AVG) gebruik van content en services van derde aanbieders om hun content en services, zoals bijv. video's of lettertypes te integreren (hierna uniform aangeduid als "content").

Daarbij geldt altijd als voorwaarde dat deze derden als aanbieder van deze content het IP-adres van de gebruikers waarnemen, omdat zij zonder het IP-adres de content niet naar de browser van de gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is daardoor noodzakelijk voor de weergave van deze content. Wij maken zoveel mogelijk alleen gebruik van content, waarvan de betreffende aanbieders het IP-adres alleen voor de levering van de content gebruiken. Derden kunnen tevens zogenaamde pixel-tags (onzichtbare graphics, ook "web beacons" genoemd) gebruiken voor statistische doeleinden of marketingdoeleinden. Door de "pixel-tags" kan informatie zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website worden geanalyseerd. De gepseudonimiseerde informatie kan tevens in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en onder andere technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van bezoeken en verdere informatie over het gebruik van ons online aanbod omvatten en kan ook aan dergelijke informatie uit andere bronnen worden gekoppeld.

Youtube

Wij integreren de video's van het platform “YouTube” van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Wij integreren de landkaarten van “Google Maps” van de aanbieder Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, in ons online aanbod. Tot de verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van de gebruikers behoren, die echter niet zonder hun toestemming (in de regel in het kader van de instellingen van hun mobiele apparatuur) worden verzameld. De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacyverklaring: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Opgesteld met Datenschutz-Generator.de van RA Dr. Thomas Schwenke